Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.subu-tokyo.eu

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników www.subu-tokyo.eu przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także zasad przechowywania i dostępu do informacji o Urządzeniach Użytkowników poprzez pliki Cookies wykorzystywane do usług świadczonych drogą elektroniczną.

§1. DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego; Administratorem Danych Osobowych jest FUJIEI Europa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-524), ul. Wojska Polskiego 9/108, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000693993, NIP: 5252723048, REGON: 368293244 ; dane osobowe są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przechowywane na zabezpieczonych serwerach;
 2. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora;
 3. DANE OSOBOWE – oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, tożsamość genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej; Administrator w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przetwarza takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, adres rozliczeniowy;
 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – oznacza operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub zbiorach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak gromadzenie, utrwalanie, porządkowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 5. ODBIORCA – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania;
 6. OSOBA TRZECIA – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem Administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych;
 7. PLIKI COOKIES – oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach służących do dostępu do stron internetowych www.subu-tokyo.eu;
 8. COOKIES ADMINISTRATORA – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego;
 9. STRONA INTERNETOWA – oznacza stronę internetową lub aplikację służącą Administratorowi do zarządzania serwisem internetowym w domenie: https://www.subu-tokyo.eu.
 10. URZĄDZENIE – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu;
 11. UŻYTKOWNIK – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może zostać zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach sklepu https://www.subu-tokyo.eu , a także osoba, która dokonała rejestracji w sklepie Internetowym lub zapisała się na usługę Newsletter.

§2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonując zakupów na www.subu-tokyo.eu wyrażasz świadomą zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (podmioty przetwarzające) w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w celu zarządzania kontem w serwisie www.subu-tokyo.eu, dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora, prowadzenia działań marketingowych udostępnianych przez Administratora, oferowania bezpośrednio produktów firm współpracujących z Administratorem, odpowiedzi na pisma i zapytania, zapewnienia bezpieczeństwa archiwizacji danych, w celu wywiązania się z obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym.
 2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania, nawiązanie komunikacji, świadczenie usług czy przekazywanie informacji marketingowych.
 3. Wyrażenie świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Akceptacja wyrażana jest poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów podczas dokonywania zakupu i rejestracji na stronie www.subu-tokyo.eu. W przypadku nie wyrażenia przez Ciebie zgody nie dojdzie do realizacji zamówienia.
 4. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe mogą zostać usunięte w przypadku wycofania przez Ciebie zgody lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Przetwarzamy takie kategorie Twoich danych osobowych, jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania (do celów dostaw), adres rozliczeniowy, numer telefonu, adres e-mail, adres IP.
 6. Usunięcie danych spowoduje trwałe usunięcie w serwisie internetowym www.subu-tokyo.eu wszystkich wprowadzonych i przekazanych przez Ciebie danych osobowych tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,, adres IP oraz innych zapisanych tam treści. Trwałe usunięcie Twoich danych w serwisie internetowym spowoduje to, iż ponowne uzyskanie dostępu do konta nie będzie możliwe.
 7. Mamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: naszym pracownikom; podwykonawcom, czyli podmiotom wykorzystywanym przy przetwarzaniu; partnerom biznesowym, których oferta jest uzupełnieniem naszej, w celu świadczenia usługi; podmiotom, przedsiębiorcom i firmom współpracującym z nami z zachowaniem zasad ochrony prywatności. Twoje dane osobowe mogą być przez nas także przekazywane i przetwarzane organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolującym i nadzorującym, organom wykonawczym, kancelariom prawnym. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane i powierzane przez nas podmiotom uprawnionym zgodnie z przepisami prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, kancelariom prawnym. Jeżeli będziesz dokonywać płatności on- line za pomocą systemu płatności, Twoje dane zostaną udostępnione do systemu płatności.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. Administrator w takich przypadkach wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.
 9. Administrator wdraża i uaktualnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 10. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza terytorium UE/EOG.
 11. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich pozyskania przez Administratora Danych Osobowych przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonaniem; w celu wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przepisami podatkowymi i rachunkowymi; w celu poinformowania Cię o zmianach w Polityce sprzedaży i Regulaminie.
 12. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do uzupełnienia niekompletnych danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przeniesienia danych osobowych danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Bez Twojej świadomej zgody Administrator nie będzie przetwarzał Twoich danych osobowych i adresowych ani nie udostępniał ich podmiotom trzecim. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy Administrator ma obowiązek udostępnić dane na żądanie sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu prawnego.
 14. Jeżeli uważasz, że nie przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do krajowego organu ochrony danych.
 15. Każdy Klient ma prawo zgłaszać swoje opinie, uwagi i pytania dotyczące poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. Wszelkie tego typu wiadomości należy kierować na adres e-mail: contact@subu-tokyo.eu

§3. PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: dostępu do treści swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania danych osobowych); żądania usunięcia Twoich danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; do przesyłania danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Twoje dane osobowe przechowujemy, dopóki są one m. in. potrzebne do realizacji usługi i realizowania celów wynikłych z zawartej z nami umowy. Okres przez jaki dane będą przechowywane zależy od przepisów prawa (w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami), okresu który jest niezbędny do ochrony interesów serwisu (np. do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu), okresu na jaki została udzielona zgoda (do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę).
 3. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do profilowania.

UWAGA! Jeżeli uważasz, że nie ma podstaw do przetwarzania przez nas Twoich danych, możesz żądać ich usunięcia.

UWAGA! Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do przechowywania i wykonywania działań, na które wyraziłeś zgodę, jeśli uważasz, że dane te są nieprawidłowe, że nasze przetwarzanie jest nieuzasadnione lub jeśli chcesz, abyśmy zachowali danych, gdyż są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych.

UWAGA! Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz także zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

§4. NEWSLETTER

 1. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą w celach marketingowych tj.: przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną, np. wysyłania reklam pocztą elektroniczną.
 2. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną podczas zakupu, rejestracji w serwisie lub w późniejszym czasie umożliwia Administratorowi przesyłanie Ci informacji – newsletterów zawierających dane dotyczące usług oferowanych w serwisie.
 3. Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną wyrażana jest poprzez zaznaczenie na stronie internetowej pola wyboru dotyczącego Newslettera.
 4. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na otrzymywanie Newsletterów od Administratora poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail: contact@subu-tokyo.eu.

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Serwis www.subu-tokyo.eu zabezpieczony jest za pomocą m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji - SSL. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach;
 2. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez serwis z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.

§6. KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: contact@subu-tokyo.eu.

§7. ODWOŁANIE

Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych możesz złożyć skargę do organu regulującego lub lokalnego organu nadzorczego.

§8. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania z www.subu-tokyo.eu określone dane zapisywane są automatycznie na serwerach Administratora Serwisu w celach administrowania systemem, prowadzenia statystyk, czy tworzenia kopii zapasowych. Dane te obejmują:
  • nazwę Twojego dostawcy usług internetowych;
  • Adres IP;
  • wersję oprogramowania Twojej przeglądarki;
  • system operacyjny Twojego komputera;
  • logi systemowe;
  • Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta takie jak:
   • imię i nazwisko;
   • adres zamieszkania (w przypadku dostaw); Adres rozliczeniowy;
   • adres poczty elektronicznej;
   • numer telefonu kontaktowego.

  §9. POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

  1. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, w toku jego ogólnego korzystania i procedury wypełniania formularza Zamówienia, Sprzedawca może przesyłać Powiadomienia dotyczące działań podejmowanych przez Klienta.
  2. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki Cookies instalowane w przeglądarce Klienta. Klientowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia tych plików, jednakże odmowa taka może skutkować błędnym wykonaniem niektórych Usług i/lub brakiem możliwości dostępu do całości Sklepu Internetowego.
  3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Co do zasady pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej źródłowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz swój unikalny numer.
  4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację np. lokalizację, pomagają w tworzeniu statystyk. Stosowanie Plików Cookies ma na celu dostosowanie zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  5. Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies. Możesz tego dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu.
  6. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   • Cookies sesji: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Pliki Cookies sesji nie dają możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania.
   • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu dopóki Ty lub Twoja przeglądarka ich nie skasuje. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie spowoduje ich usunięcia. Cookies trwałe nie dają możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
  7. Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do Plików Cookies do swojego urządzenia. Pamiętaj, że w przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu będzie możliwe, z wyłączeniem funkcji, które wymagają plików Cookies co może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
  8. Każda przeglądarka pozwala na inne zarządzanie plikami Cookies. Sprzedawca przygotował poniżej linki z odpowiednią instrukcją. Wybierz z poniższej listy przeglądarkę internetową, której używasz: