REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SUBU

Szanowni Kliencie, pragniemy zaprezentować Państwu Regulamin Sklepu Internetowego SUBU, który dalej nazywać będziemy „Regulaminem”. Dzięki Regulaminowi uzyskają Państwo niezbędne informacje na temat zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, zasad świadczenia Usług przez Sprzedawcę, zasady składania Zamówień na Produkty dostępne w ofercie Sklepu Internetowego, jak również informację na temat przetwarzania danych osobowych. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Dyrektywę 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.

§1. SŁOWNIK POJĘĆ

W Regulaminie użyliśmy poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego info@fujiei.eu
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 4. Koszyk – udostępniona indywidualnie dla Klienta przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
 5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
 6. Produkt – dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca – sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Fujiei Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Al. Wojska Polskiego 9/108, 01-525 Warszawa.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem na odległość, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wybranych przez Klienta.
 10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na prowadzeniu konta Klienta.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określa jej szczegóły.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Informację na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi Załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto i są wyrażone w walucie euro.
 4. Kliencie, pamiętaj, że:
  1. momentem zawarcia umowy o świadczenie Usługi jest moment kliknięcia przycisku PLACE ORDER (złóż zamówienie).
  1. momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment otrzymania powiadomienia o przyjęciu Zamówienia. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 5. W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies.

§3. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. W ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów bez dokonywania rejestracji.
 2. Aby złożyć zamówienie i dokonać zakupu Produktu dostępnego w ofercie Sklepu Internetowego należy w pierwszej kolejności wybrać Produkt, wskazując jednocześnie jego parametry, a następnie dodać wskazany Produkt do koszyka klikając w przycisk ADD TO BASKET (do koszyka). Kliknięcie w ten przycisk powoduje przeniesienie Produktu do koszyka, po czym Klient ma możliwość kontynuowania zakupów.
 3. Po wybraniu wszystkich interesujących Klienta Produktów, w celu złożenia Zamówienia należy wejść do Koszyka klikając w jego ikonę dostępną w prawym górnym rogu Sklepu Internetowego.
 4. Po wejściu do Koszyka i sprawdzeniu informacji o Produkcie w koszyku należy kliknąć przycisk PROCEED TO CHECKOUT (do kasy).
 5. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych przez formularz danych oraz zaakceptowaniu warunków regulaminu sklepu internetowego SUBU oraz polityki prywatności w celu finalizacji Zamówienia należy kliknąć przycisk PLACE ORDER (złóż zamówienie).
 6. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży na odległość. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca ma jednak prawo powiadomić Klienta w ciągu 10 dni roboczych od zawarcia umowy o niemożności realizacji zamówienia i odstąpić od umowy. W takim przypadku przyjęta płatność zostanie zwrócona.

§4. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów: przelew na konto, opłata kartą kredytową, PayPal.
 2. Dostawa zakupionych Produktów jest realizowana przy pomocy firmy kurierskiej lub zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zamówienia.
 3. Koszt przesyłki zakupionego Produktu uzależniony jest od metody wysyłki i miejsca docelowego dostawy. Klient ma możliwość zapoznania się z dokładnymi kosztami wysyłki w formularzu Zamówienia.
 4. Przeciętny czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi 3–7 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia.
 5. Opłaty celne nie są wliczone w cenę dostawy. Klient składający Zamówienie z poza terenu Unii Europejskiej jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów, takich jak cła, podatki i opłaty celne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 6. Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki lub obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Pozwoli to na natychmiastowe rozwiązanie zaistniałego problemu.

§5. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca względem Klienta odpowiada jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz Dyrektywą 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.
 2. Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Korzystając z tego prawa Klient proszony jest o precyzyjnie opisanie występującej wady Produktu lub Usługi.
 3. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia przez Klienta Reklamacji.
 5. Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

§6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego , która z czynności nastąpiła później.
 2. Każdy Klient jeżeli posiada status Konsumenta zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie ma prawa do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy złożyć odpowiednie oświadczenie woli i przesłać je Sprzedawcy razem z zakupionym Produktem oraz informacją o rachunku bankowym Klienta, na który zostanie dokonany zwróć ceny Produktu.
 4. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 5. Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

§7. DANE OSOBOWE

 1. Dane przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych jest – FUJIEI Europa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-524), ul. Wojska Polskiego 9/108, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000693993, NIP: 5252723048, REGON: 368293244.
 3. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, Administrator w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będzie przetwarzał takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania (do dostaw), adres do rozliczeń, adres e-mail, adres IP.
 4. Dane w serwisie www.subu-tokyo.eu przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, obsługi konta w serwisie www.subu-tokyo.eu, dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora, oferowania bezpośrednio produktów firm współpracujących z Administratorem, odpowiedzi na pisma i wnioski, zapewnienia bezpieczeństwa archiwizacji danych, spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
 5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: osobom przez nas zatrudnionym; podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu; partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę w celu realizacji usługi; podmiotom, przedsiębiorcom i firmom zewnętrznym współpracującym z nami z zachowaniem zasad ochrony prywatności. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane i powierzane przez nas podmiotom uprawnionym zgodnie z przepisami prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, kancelariom prawnym.
 6. Dokonując zakupu w Serwisie www.subu-tokyo.eu Użytkownik wyraża świadomą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora i podmioty wymienione w poprzedzającym punkcie w celu zawarcia i realizacji umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dobrowolna zgoda Użytkownika jest konieczna do dokonania zakupu.
 7. Dane osobowe podawane w serwisie www.subu-tokyo.eu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 8. Administrator bez uzyskania świadomej zgody Użytkownika nie przetwarza i nie udostępnia osobom trzecim jego danych osobowych bądź adresowych. Wyjątek od tej reguły to sytuacja, w której Administrator zostanie zobligowany do udostępnienia danych na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu prawnego.
 9. Każdy Użytkownik którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania uzupełnienia niekompletnych danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Serwis www.subu-tokyo.eu każdy, którego dane osobowe są przetwarzane przez Serwis ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W każdym momencie Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Dane osobowe przechowywane są przez serwis www.subu-tokyo.eu, dopóki są one potrzebne do realizacji i celów wynikłych z zawartej umowy. Okres przez jaki dane będą przechowywane zależy od przepisów prawa, okresu który jest niezbędny do ochrony interesów serwisu, okresu na jaki została udzielona zgoda.
 13. Dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania.
 14. Drogą elektroniczną Użytkownik Serwisu  www.subu-tokyo.eu może składać oświadczenia dotyczące jego danych osobowych tj. wglądu, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do dalszego przetwarzania, przenoszenia danych osobowych.

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
  • stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  • powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Niniejszy Regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy.
 5.  Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku każdy zarejestrowany Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy informację o zmianach, przesłaną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Informacja zostanie przesłana nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin został sporządzony w językach polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności rozstrzygająca jest wersja w języku polskim.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 marca 2019 roku do odwołania.